Ochrana osobních údajů a souborů „cookies“

Tento dokument upravuje zásady Ochrany osobních údajů a souborů „cookies“ webové stránky v doméně www.tixe.pl (dále jen Internetové Služby). Tixewash Polska Danuta Alchimowicz Sp.j. (dále jen Poskytovatel služeb) dodržuje veškerou náležitou péči za účelem respektování soukromí Uživatelů Internetových Služeb.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů dostupných na webové stránce www.tixe.pl je Tixewash Polska Danuta Alchimowicz Sp.j., zapsaný v Národním Soudním Rejstříku pod čísly KRS 0000366716, DIČ 1231228525 a IČO 142614350.

Osobní Údaje

Uživatele využívající elektronické služby prostřednictvím Internetových Služeb prosíme o dobrovolné uvedení osobních údajů. Správce zpracovává získané údaje na základě čl. 23 odst. 1 zákonu o ochraně osobních údajů. Údaje jsou shromážděny zejména za účelem poskytování služeb osobám, kterých se týkají.

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů webové stránky www.tixe.pl v následujících souborech:

Název souboruRozsah zpracování údajůCíl zpracování údajů
Soubor osobních údajů Uživatelů, kteří podali servisní hlášení
 • Číslo DI4 firmy
 • Numer NIP firmy
 • Adresa firmy
 • Adresa e-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa servisní služby
 • Jméno a příjmení
 • Sériové číslo myčky
Vedení řízení souvisejících se servisním hlášením.
Soubor údajů osob využívajících kontaktní formuláře
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa e-mail
Umožnění kontaktu s Poskytovatelem služeb osobám, které mají zájem o nabízené služby.

Poskytovatel služeb neposkytuje shromážděné údaje třetím osobám. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může být kdykoli odvolán.

Správce osobních údajů dodržuje zvláštní a náležitou péči za účelem ochrany práv Uživatelů, kterých údaje jsou zpracovávány, a zejména zajišťuje, aby tyto údaje byly:

 • zpracovávány v souladu s právními předpisy,
 • shromažďovány pro uvedené v tomto dokumentu a v souladu s právem cíle,
 • dále nezpracovávané způsobem neslučitelným s těmito účely,
 • věcně správné a přiměřené vzhledem k cílům, pro které jsou zpracovávány,
 • náležitě zabezpečené,
 • uchovávány v podobě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, pouze po dobu nezbytně nutnou pro dosažení cíle zpracování.

Správce osobních údajů si vyhrazuje, že v souladu s předpisy zákonu o ochraně osobních údajů, může svěřit zpracování osobních údajů Uživatelů, kterých údaje spravuje, jiným firmám za účelem správného výkonu těmito firmami činností souvisejících s hostingem, spravováním, udržováním a spravováním Internetových Služeb, a také i s vymáháním pohledávek a vysvětlením okolností neoprávněného využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou.

Oprávnění Uživatele

Uživatele mají právo na kontrolu zpracování údajů, které se jejich týkají, obsažených v souborech údajů Poskytovatele Služeb. Toto je zejména právo na přístup k obsahu svých údajů a jejich opravě, a také žádání doplnění, aktualizace, opravení osobních údajů, dočasného nebo stálého přerušení jejich zpracování nebo jejich odstranění, pokud jsou nekompletní, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány v rozporu se zákonem anebo nejsou už potřebné k dosažení cíle, pro který byly shromážděny.

Uživatel má právo kdykoli ukončit využívání služby poskytované elektronickou cestou. Uživatele také mohou kontaktovat Poskytovatele Služeb za účelem uplatnění svého práva na přístup, modifikaci a odstranění údajů nebo za účelem podání námitku proti jejich zpracování, prostřednictvím Kontaktních Údajů Poskytovatele Služeb zveřejněných na webové stránce, zejména odesláním zprávy na adresu elektronické pošty: sekretariat@tixewash.pl.

Systémové záznamy
Toto jsou vnitřní záznamy událostí serveru Internetových Služeb, automaticky ukládající vyžádání stránek a odesílány, když Uživatele navštěvují jeho webovou stránku. Systémové záznamy obsahují žádání stránky odesílané Uživatelem, IP adresu typu prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a hodinu žádání a aspoň jeden soubor „cookie“, který může jednoznačně identifikovat prohlížeč Uživatele.

Soubory „cookies”

Toto jsou malé soubory obsahující řetězec znaků, které jsou odesílány a ukládány na koncovém zařízení (např. počítači, notebooku, tabletu, smartphonu) používaném Uživatelem během návštěvy Internetových Služeb. Tyto informace jsou posílané do schránky používaného prohlížeče, která je posílá zpátky u dalších vstupů na webovou stránku. Soubory „cookies” obsahují informace nezbytné pro správné používání Internetových Služeb www.tixe.pl. Nejčastěji obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.

Tyto soubory umožňují identifikovat zařízení Uživatele a zobrazovat Internetové Služby přizpůsobené k jeho individuálním očekáváním, díky čemuž používání stránek se stává snadnější a příjemnější. Díky ukládání těchto souborů na zařízení Uživatele je možné mj. zapamatování přihlašovacích údajů, udržování relace po přihlášení nebo přizpůsobení stránky k preferencím Uživatele, takovým jako např. rozmístění obsahu, jazyk nebo její barva.

Jaké soubory jsou používány?

Na webové stránce www.tixe.pl jsou používány zejména tři kategorie souborů „cookies”:

 • Nezbytné soubory – tyto soubory umožňují správné fungování Internetových Služeb a funkčností, které Uživatel chce využít, např. ověřovací soubory cookies. Bez jejich uložení na zařízení Uživatele používání Internetových Služeb není možné.
 • Funkční soubory – soubory umožňující zapamatování vybraných Uživatelem nastavení a jejich přizpůsobení k jeho potřebám, např. v rozsahu vybraného jazyka, velikosti písma, vzhledu webové stránky. Umožňují Poskytovateli Služeb zlepšit funkčnost a výkonnost stránky.
 • Obchodní soubory – k této kategorii patří např. reklamní cookies. Umožňují realizaci obchodního modelu. Jejich blokování může snížit úroveň poskytovaných služeb z důvodu žádné možnosti realizace Poskytovatelem Služeb příjmů subvencujících fungování Internetových Služeb, avšak nedojde k nedostupnosti celé funkčnosti stránky.

Správa souborů „cookies”

Nejčastěji ve výchozím stavu nastavení prohlížeče povolují umísťovat soubory „cookies“ na koncovém zařízení. Pokud Uživatel nesouhlasí s ukládáním těchto souborů, je třeba provést vhodnou změnu nastavení internetového prohlížeče. Možné je vypnutí ukládání souborů „cookies“ pro všechna zařízení z daného prohlížeče nebo pro konkrétní webovou stránku, a také i jejich odstraňování. Způsob správy souborů „cookies“ závisí na používaném software, proto podrobné informace o možnosti a způsobech jejich obsluhy Uživatel najde v nastaveních svého internetového prohlížeče, který používá za účelem spojení se stránkou Internetové Služby.

Souhlas se zpracováním souborů „cookies“ je dobrovolný. Je třeba však pamatovat na to, že omezení, pokud jde o jejich používání, mohou omezit nebo znemožnit používání služeb nabízených na webové stránce Internetových Služeb.

Shromažďování údajů

Údaje shromážděné v systémových záznamech jsou využívané Poskytovatelem služeb po dobu neurčitou pouze za účelem spravování Internetových Služeb. Nejsou předávané třetím osobám, s výjimkou okolností popsaných v tomto dokumentu.

V souvislostí s používáním Internetových Služeb Uživateli, automatickým způsobem můžeme shromažďovat a ukládat do serverového deníku technické detaily týkající se způsobu využívání služeb, odeslané Uživatelem žádosti týkající se poskytování služeb elektronickou cestou, IP adresu a technické údaje o fungování Internetových Služeb v souvislostí s činnostmi prováděnými Uživatelem, zejména informace o zahájení, zakončení a rozsahu každého použití služby poskytované elektronickou cestou. Můžeme také i shromažďovat informace za účelem jejich ukládání místně na zařízení Uživatele, s využitím mechanismu pamětí prohlížeče.

Během poskytování služeb Uživatelům, používáme profesionální technologie pro shromažďování a ukládání informací, takových jako jsou soubory „cookie“. Přístup k údajům „cookie“ může mít také firma Google prostřednictvím nástrojů a Google Adwords pro zpracování statistik provozu a účinnosti propagačních kampaní realizovaných Poskytovatelem Služeb pomocí výše uvedených nástrojů.

Údaje shromážděné v Internetových Službách jsou uchovávané na vnějších bezpečných a profesionálních serverech, na základě smluv uzavřených Poskytovatelem Služeb. Poskytovatel Služeb dodržuje vhodná opatření za účelem zabezpečení osobních údajů Uživatelů proti přístupu neoprávněných osob, zničení, zveřejnění a neoprávněnému použití. Ke zpracování údajů Uživatelů Internetových Služeb jsou oprávnění pouze sami Uživatele a Poskytovatel Služeb.

Jiné

Internetové Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Neneseme odpovědnost za platné na těchto stránkách pravidla dodržování ochrany osobních údajů. Doporučujeme seznámit se s ochranou osobních údajů těchto stránek po vstupu na ně.

Poskytovatel Služeb si vyhrazuje právo změnit Ochranu osobních údajů a souborů „cookies”.

Tento dokument je přílohou těchto Pravidel poskytování služeb elektronickou cestou www.tixe.pl.